Muslim Pertama yang Memasuki Negeri Roma

 on Rabu, 04 Juli 2018  

Catatan Ringan.   Siapakah orang pertama yang memasuki Negeri Roma dari kalangan kaum muslimin. Orang pertama yang memasuki Negeri Roma dari kalangan muslim adalah Abdullah bin Qais. Manakala Mu’awwiyah bin Abu Sufyan ingin menaklukkan Cyprus, maka dia melantik Abdullah bin Qais menjadi panglima perang. Kemudian, dia berjumpa dengan Abdullah bin Sa’ad yang sedang pulang dari Mesir yang juga menaklukkan Kota Cyprus. Akan tetapi, penduduk Cyprus telah mengadakan perjanjian damai dengan syarat bahwa mereka menyerahkan keduanya tujuh ribu dinar pada setiap tahun. Kemudian, Abdullah bin Sa’ad pulang, sementara Abdullah bin Qais tetap berlayar di Iautan. Beliau telah berhasil berperang sebanyak lima puluh kali peperangan, akan tetapi tidak ada seorang pun di antara pasukannya yang tenggelam ke dalam lautan. Abdullah bin Qais dibunuh oleh pasukan Roma ketika beliau mengelilingi salah satu kapal secara sembunyi-sembunyi. Ada seorang perempuan yang menunjukkan tempat Abdullah bin Qais, lalu pasukan musuh itu mengetahui tempatnya dan akhirnya dibunuh. Beliau telah diberi gelar dengan panglima laut.

Muslim Pertama yang Memasuki Negeri Roma 4.5 5 Share Rabu, 04 Juli 2018 Catatan Ringan.    Siapakah orang pertama yang memasuki Negeri Roma dari kalangan kaum muslimin. Orang pertama yang memasuki Negeri Roma dar...


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Copyright © Catatan Ringan. All Rights Reserved.